Privacyreglement gebruik van persoonsgegevens van leerlingen binnen leermiddelen PO/VO/MBO2018-05-31T09:58:42+00:00

Leden van de GEU verbinden zich aan de volgende tien beloften met betrekking tot de privacy van leerlingen en digitale leermiddelen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

  1. Educatieve uitgeverijen vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig en op basis van goede afspraken met scholen met persoonsgegevens van uw kinderen om te gaan. Leden van de GEU onderschrijven daarom de uitgangspunten en afspraken van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0’. Uitgeverijen stellen scholen op grond van deze afspraken in staat om ouders te informeren ¬†welke gegevens worden verzameld en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt.
  2. De persoonsgegevens van uw kinderen worden alleen in opdracht van scholen verwerkt en voor zover deze nodig zijn voor onderwijsdoeleinden, zoals een goede werking van het digitale leermiddel. Daardoor kan een leerkracht bijvoorbeeld zien wat uw kind met lesstof heeft gedaan en wat het resultaat daarvan is. De persoonsgegevens van uw kinderen worden door educatieve uitgeverijen niet voor andere doeleinden gebruikt. Educatieve uitgeverijen hebben hierover goede afspraken gemaakt met scholen en sectorraden. Daardoor houden scholen zeggenschap over het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens.
  3. De persoonsgegevens van uw kinderen worden door educatieve uitgeverijen niet verstrekt aan derden, tenzij dit volgt uit een wettelijke verplichting of gebeurt in duidelijke opdracht van u of de school voor bijvoorbeeld de uitwisseling met een leerlingadministratiesysteem.
  4. Educatieve uitgeverijen verkopen onder geen enkele omstandigheid persoonsgegevens van uw kinderen.
  5. De contactgegevens – zoals naam of e-mailadres – en leerresultaten van uw kinderen worden door educatieve uitgeverijen onder geen enkele omstandigheid gebruikt voor aanbiedingen of reclame. Educatieve uitgeverijen houden zich daarbij aan de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring‘. Wel kunt u zich als ouder actief aanmelden voor algemene nieuwsbrieven van een educatieve uitgeverij.
  6. Educatieve uitgeverijen zetten zich in om vanaf de zomer van 2018 te gaan werken met het ECK-ID om privacy te bevorderen.
  7. Onderwijsinstellingen en educatieve uitgeverijen maken bij afspraken over leermiddelen en toetsen – waarbij persoonsgegevens worden verwerkt – gebruik van de Model Verwerkersovereenkomst van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0’. De educatieve uitgeverijen zorgen ervoor dat zij de persoonsgegevens van uw kinderen niet langer bewaren dan de (wettelijke) bewaartermijnen die voor de school van toepassing zijn.
  8. Educatieve uitgeverijen nemen uitgebreide technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van uw kinderen te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
  9. Educatieve uitgeverijen en iedereen die handelt onder het gezag van een educatieve uitgeverij komt deze beloftes na. Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van de gegevens van uw kinderen door educatieve uitgeverijen, dan stellen educatieve uitgeverijen scholen in staat om uw vragen te beantwoorden.

De definities in dit reglement sluiten aan op de definities in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.